ENERGYWORLDΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

31,5 εκατ. ευρώ για Aντικατάσταση Συστημάτων Θέρμανσης με Φυσικού Αερίου

Δύο δράσεις, προϋπολογισμού 31,5 εκατ. ευρώ, για την αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου προκηρύχτηκαν από τη ΔΕΔΑ (Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία) για τον δήμο Φλώρινας και από την HENGAS A.E. (Hellenic Natural Gas Distribution) για τους δήμους Τρίπολης και Κορίνθου. Οι δράσεις αφορούν στην επιχορήγηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου κατοικιών στους τρεις δήμους, οι οποίες έχουν δυνατότητα σύνδεσης με το υπό κατασκευήν δίκτυο φυσικού αερίου σε αυτές τις περιοχές. Ειδικότερα, θα επιδοτείται το κόστος της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου σε κατοικίες εφόσον πραγματοποιείται αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης

τα οποία χρησιμοποιούν ως καύσιμο πετρέλαιο ή άλλα στερεά καύσιμα. Δικαιούχος είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας του αέρα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, με την αντικατάσταση του πετρελαίου θέρμανσης και άλλων στερεών καυσίμων με φυσικό αέριο σε οικιακά συστήματα θέρμανσης καθώς και η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των συστημάτων θέρμανσης, η αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου σε αστικές περιοχές καθώς και η απεξάρτηση από στερεά ορυκτά καύσιμα. Από τις δράσεις μπορούν να ωφεληθούν:

  1. Μονοκατοικία: Το ενιαίο κτήριο που περιλαμβάνει μία ιδιοκτησία, που διατάσσεται σε μία ή περισσότερες στάθμες, με κύρια χρήση κατοικίας. Στον ορισμό της μονοκατοικίας εμπίπτουν και οι περιπτώσεις κτηρίων μικτής χρήσης με χρήσεις άλλες από κατοικία στη στάθμη του ισόγειου / ημιυπόγειου / ημιώροφου με ανεξάρτητη πρόσβαση (π.χ. καταστήματα, εργαστήρια κ.ά. με είσοδο από το δρόμο).
  2. Πολυκατοικία: Το ενιαίο κτήριο που περιλαμβάνει περισσότερες από μία κτηριακές μονάδες – ιδιοκτησίες με κύρια χρήση κατοικίας, σε οριζόντια ή/και κατακόρυφη διάταξη. Στον ορισμό της πολυκατοικίας εμπίπτουν και οι περιπτώσεις κτηρίων κατοικίας δύο και πλέον ορόφων με χρήσεις άλλες από κατοικία στη στάθμη του ισόγειου / ημιυπόγειου / ημιώροφου με ανεξάρτητη πρόσβαση (π.χ. καταστήματα, εργαστήρια κ.ά. με είσοδο από το δρόμο).
  3. Διαμέρισμα: κτηριακή μονάδα – ιδιοκτησία εντός κτηρίου με χρήση πολυκατοικίας.
  4. Εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου: το σύνολο των σωληνώσεων, οργάνων, συσκευών, φρεατίων, δομικών στοιχείων και λοιπών συναφών εξαρτημάτων από και μετά το σημείο παράδοσης – παραλαβής μέχρι την έξοδο της εγκατάστασης απαγωγής καυσαερίων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία, και στις ειδικές περιπτώσεις που η κατοικία παραχωρείται δωρεάν ή ενοικιάζεται, δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο ο πλήρης κύριος και ο επικαρπωτής (όχι ο ψιλός κύριος).

β) δεν έχουν συνάψει (τα ίδια ή οι συγκύριοι) σύμβαση σύνδεσης με την HENGAS ή τη ΔΕΔΑ έως την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών

Επίσης, σε Τρίπολη και Κόρινθο θα πρέπει να πληρούν και τα εξής κριτήρια:

-Ωφελούμενοι με ατομικό εισόδημα έως 20.000 ευρώ το ποσοστό επιδότησης φτάνει στο 65 %

-Δικαιούχοι κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης (ΚΕΑ) το ποσοστό επιδότησης θα φτάνει και το 100%.

Αντίστοιχα στη Φλώρινα, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν ο έχων το δικαίωμα της επικαρπίας της κατοικίας (πλήρης κύριος, επικαρπωτής), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από τη συγκεκριμένη δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο προηγούμενα ημερολογιακά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της νέας ενίσχυσης.

Επιλέξιμες κατοικίες

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη στη δράση, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Είναι μονοκατοικία, πολυκατοικία, ή μεμονωμένο διαμέρισμα.
  • Βρίσκεται σε έναν από τους τρεις δήμους και δύναται να συνδεθεί και να τροφοδοτηθεί είτε από τη Hengas σε Τρίπολη και Κόρινθο, είτε από τη ΔΕΔΑ στη Φλώρινα
  • Υφίσταται νόμιμα, ήτοι φέρει σχετική οικοδομική άδεια ή/και άλλο αντίστοιχο/πρόσθετο νομιμοποιητικό έγγραφο.

Επίσης θα πρέπει να διαθέτει σύστημα θέρμανσης κλειστής εστίας εν λειτουργία ή να θερμαίνεται από κεντρικό σύστημα θέρμανσης εν λειτουργία, με καύσιμο πετρέλαιο θέρμανσης ή άλλο στερεό καύσιμο και η αντικατάσταση του συγκεκριμένου συστήματος θέρμανσης να μην έχει ενταχθεί ή υποβληθεί για ένταξη σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους ή σε τυχόν προγράμματα επιδότησης εσωτερικών εγκαταστάσεων θέρμανσης φυσικού αερίου της Hengas σε Τρίπολη και Κόρινθο ή της ΔΕΔΑ στη Φλώρινα. Για να είναι επιλέξιμη η αλλαγή κεντρικού συστήματος θέρμανσης σε πολυκατοικία θα πρέπει τουλάχιστον το 50% του πλήθους των ιδιοκτησιών με χρήση κατοικίας να είναι επιλέξιμες.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών έχει οριστεί η 1η .01.2023 και η αίτηση επιχορήγησης θα πρέπει να υποβληθεί από τους υποψηφίους δυνητικούς ωφελούμενους έως την 31η .07.2023. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης επιχορήγησης μπορεί να συντμηθεί, στην περίπτωση που οι διαθέσιμοι πόροι καλυφθούν πριν τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και την καταβολή της επιχορήγησης θα πρέπει να υποβληθούν στο φορέα πιστοποίησης, το αργότερο έως την 30η.09.2023.

Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται η εκπόνηση μελέτης και επίβλεψης κατασκευής εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, εργασίες για την έναυση του καυστήρα φυσικού αερίου, η προμήθεια και εγκατάσταση Καυστήρα – Λέβητα, σωληνώσεων, καμινάδας, ηλεκτροβανών, ανιχνευτών και άλλων υλικών, οι εργασίες και υλικά υδραυλικής σύνδεσης, ο ΦΠΑ κλπ.

Είναι αξιοσημείωτο ότι δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη η αντικατάσταση μόνο του καυστήρα ή μόνο του λέβητα, αλλά η αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος με νέο σύστημα καυστήρα – λέβητα με ενεργειακά χαρακτηριστικά που ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ. Επίσης, σε Τρίπολη και Κόρινθο δεν είναι επιλέξιμες κατοικίες με χρήση βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Ο ανώτατος συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός (με ΦΠΑ) είναι για εγκατεστημένη ισχύς νέου συστήματος θέρμανσης λέβητα- καυστήρα έως 35 kW στα 4.000 ευρώ, μεταξύ 35 kW και 50 kW στα 6.500 ευρώ, μεταξύ 50 kW και 100 kW στα 11.500 ευρώ, μεταξύ 100 kW και 200 kW στα 16.000 ευρώ και άνω των 200 kW στα 21.500 ευρώ.

Στην περίπτωση που ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι υψηλότερος από τον ανώτατο συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό, οι επιπλέον δαπάνες θα καλύπτονται με ίδια συμμετοχή. Σε πολυκατοικία ο συνολικός προϋπολογισμός επιμερίζεται βάσει των χιλιοστών σε κάθε διαμέρισμα/ιδιοκτησία που συνδέεται με το κεντρικό σύστημα θέρμανσης (κατοικία ή επαγγελματικό χώρο). Οι ιδιοκτήτες των κατοικιών ή επαγγελματικών χώρων που δεν είναι επιλέξιμες, συμμετέχουν στη δαπάνη αντικατάστασης του συστήματος θέρμανσης με ίδια συμμετοχή.

Είχε προηγηθεί το περασμένο καλοκαίρι η προκήρυξη αντίστοιχης δράσης, προϋπολογισμού 11.760.000 ευρώ για την αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου στη Μεγαλόπολη.

energia.gr

Related Articles

Back to top button