ENERGYWORLDΑΙΟΛΙΚΑΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

Σε ποιες «ράγες» θα κινηθεί το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ – Οι βασικές κατευθύνσεις του ΥΠΕΝ για χερσαία – offshore αιολικά και φωτοβολταϊκά

Το καθήκον να προσδιορίσει με ακρίβεια και πληρότητα τις Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας και συνακόλουθα των Περιοχών Αιολικής Καταλληλότητας (ΠΑΠ και ΠΑΚ αντίστοιχα) αναλαμβάνει η αρμόδια επιτροπή για την εκπόνηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ με τις σχετικές «εργασίες» να βρίσκονται στο Β’ Στάδιο της Μελέτης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες κατευθύνσεις που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ και αναρτήθηκαν στην Διαύγεια, ο προσδιορισμός των περιοχών θα γίνει σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τη ΡΑΕ, προκειμένου να επαναπροσδιοριστεί το εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό σε περιοχές ΠΑΚ και ΠΑΠ καθώς αυτό αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για το σχεδιασμό των αιολικών εγκαταστάσεων.

Συγκεκριμένα, η πρόθεση του Υπουργείου, όπως επεξηγείται στη σχετική απόφαση του ΥΠΕΝ, είναι να εξεταστεί η ενσωμάτωση των περιοχών που υπάρχει υπερσυγκέντρωση, έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ ώστε αυτά να ληφθούν υπόψη για τον προσδιορισμό της φέρουσας ικανότητας της περιοχής. Χρειάζεται να σημειωθεί ότι η όποια αναδιάρθρωση ή μη των περιοχών αυτών θα συνοδεύεται με ανάλογη τεκμηρίωση.

Ταυτόχρονα, το σημείο 3 της απόφασης με τις κατευθυντήριες γραμμές προβλέπει την αναπροσαρμογή του βασικού/τυπικού μεγέθους των ανεμογεννητριών και το εμβαδόν/κάλυψης της τυπικής ανεμογεννήτριας, σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις.

Με βάση τα παραπάνω, οι κατευθυντήριες οδηγίες προτρέπουν σε τροποποίηση των μεγεθών που συναρτώνται βάσει των παραπάνω όπως η Φέρουσα Ικανότητα, η εδαφοκάλυψη ανά ΟΤΑ. Επιπρόσθετα, προβλέπεται αναθεώρηση των μέγιστων επιτρεπόμενων ποσοστών κάλυψης εδάφους από αιολικές εγκαταστάσεις ανά Δημοτική Ενότητα.

Συγκεκριμένα σημειώνεται ότι «Όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπόμενα ποσοστά κάλυψης εδάφους από αιολικές εγκαταστάσεις ανά Δημοτική Ενότητα, ήτοι 8% σε ΠΑΠ και 5% σε ΠΑΚ του ισχύοντος ΕΧΠ ΑΠΕ, θα πρέπει αυτά να αναπροσαρμοστούν, ώστε να προκύπτει τελικά μεγαλύτερη προς εγκατάσταση ισχύ (MW) στις περιοχές ΠΑΠ σε σχέση με τις περιοχές ΠΑΚ (περιοχών ίδιας έκτασης). Τα ανωτέρω θέματα να καθοριστούν σε συνεργασία με τη ΡΑΕ».

Χωροθέτηση Φωτοβολταϊκών

Σε ότι αφορά την χωροθέτηση των φωτοβολταϊκών σταθμών, οι κατευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ προβλέπουν τα εξής:

Να εξεταστεί το ενδεχόμενο μείωσης του μέγιστου ποσοστού κάλυψης εδάφους από Φ/Β επί των καλλιεργήσιμων και βοσκήσιμων εκτάσεων ανά ΟΤΑ σε 3% αφού προηγηθεί έλεγχος για το αν υπάρχει καταγραφή των βοσκήσιμων εκτάσεων, δηλαδή αν υπάρχει μέγεθος αναφοράς για να εφαρμοστεί το ως άνω ποσοστό.

ii. Στις τεχνητές λίμνες επιτρέπεται η εγκατάσταση Φ/Β σταθμών με μέγιστο ποσοστό κάλυψης 10%. Να διερευνηθεί πέραν του ποσοστού αυτού η δυνατότητα χωροθέτησης Φ/Β σε τεχνητά υδάτινα σώματα που έχουν δημιουργηθεί σε εξαντλημένες εξορυκτικές εκμεταλλεύσεις. Να περιληφθούν στις περιοχές αποκλεισμού για την εγκατάσταση Φ/Β οι φυσικές λίμνες.

iii. Για την εγκατάσταση των Φ/Β σε γεωργική γη και σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας ισχύουν τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Στη γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας επιτρέπονται έργα ισχύος έως 1 MW.

iv. Η χωροθέτηση των Φ/Β στις ζώνες διαχείρισης οικοτόπων και ειδών και στις ζώνες βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων να γίνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες των διατάξεων των ΠΔ των προστατευόμενων περιοχών.

Επιπρόσθετα ζητείται για την περίπτωση των φωτοβολταϊκών, να καθοριστούν ελάχιστες αποστάσεις από περιοχές αποκλεισμού και περιοχές ενδιαφέροντος ((π.χ Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, περιοχές 5 προστασίας, oικισμούς, κλπ). Επίσης η επιτροπή θα εξετάσει τυχόν αναγκαιότητα καθορισμού ελάχιστων αποστάσεων των μονάδων από γειτνιάζουσες χρήσεις γης, δραστηριότητες, δίκτυα τεχνικής υποδομής κ.α

Υπεράκτια αιολικά

Για τα υπεράκτια αιολικά πάρκα, οι κατευθυντήριες οδηγίας της αρμόδιας Γραμματείας του ΥΠΕΝ προβλέπουν ότι οι κατευθύνσεις του Ειδικού πλαισίου για τα «offshore» αιολικά θα πρέπει να ταυτίζονται με αυτές του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων κατόπιν συνεργασίας και με την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ).

Τέλος, κατά την χωροθέτηση των έργων ΑΠΕ, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός κορεσμού του υφιστάμενου δικτύου μεταφοράς (ΑΔΜΗΕ/ΔΕΔΔΗΕ) και οι προγραμματιζόμενες επεκτάσεις του.

Υπενθυμίζεται, όπως έχει γράψει το energypress, ότι πρόσφατα, με απόφαση του ΥΠΕΝ, δόθηκε νέα παράταση ως τα τέλη Μαρτίου του 2024 για την εκπόνηση και ολοκλήρωση της μελέτης για το νέο χωροταξικό πλαίσιο των ΑΠΕ, ώστε να ολοκληρωθούν με επάρκεια οι παραπάνω οδηγίες και να ενσωματωθούν στο τελικό κείμενο.

Related Articles

Back to top button