ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΙΔΕΕΣΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ

Πώς η στρατηγική της ΕΥΔΑΠ συνδυάζει την περιβαλλοντική και την οικονομική βιωσιμότητα

Σε μια εποχή έντονης οικονομικής και γεωπολιτικής κρίσης, το κόστος της ενέργειας ως βασικός ρυθμιστής των βιομηχανικών διεργασιών, έχει δημιουργήσει δυσμενή συνθήκη κόστους κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, με επίδραση στην περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα.

Η τρέχουσα ενεργειακή κρίση και οι συνδεόμενοι με αυτή κίνδυνοι, απαιτούν ολιστική διαχείριση του θέματος. Προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η εταιρική ανθεκτικότητα έναντι περαιτέρω κλυδωνισμών, αλλά και με γνώμονα το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, η ΕΥΔΑΠ έχει σχεδιάσει και ακολουθεί συγκεκριμένη Εταιρική Στρατηγική:

  • τήρηση λειτουργικών και ποιοτικών προτύπων
  • αξιοποίηση της τεχνολογίας και της καινοτομίας ώστε όλα τα στάδια επεξεργασίας νερού & λυμάτων να έχουν τη μέγιστη δυνατή απόδοση,

συμβάλλοντας έτσι και στην επίτευξη του Εθνικού στόχου αύξησης της παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Η ΕΥΔΑΠ έχει εντάξει την εξοικονόμηση ενέργειας στους κεντρικούς πυλώνες της στρατηγικής της και αξιολογεί και αναπροσαρμόζει τις διαδικασίες, παρακολουθώντας τις τρέχουσες εξελίξεις. Στο πλαίσιο της βελτιστοποίησης του ενεργειακού της ισοζυγίου και της αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας έχει αναπτύξει:

Φωτοβολταϊκό Σταθμό, ισχύος 1,9712 ΜW στις εγκαταστάσεις της στο Δήμο Αχαρνών ο οποίος τέθηκε σε λειτουργία στις 03/10/2019, με σκοπό την πώληση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.
Το 2022, η παραγωγή ενέργειας ανήλθε σε 3.280.226 kWh, στα ίδια επίπεδα με το έτος 2021.

ΕΥΔΑΠ, Φωτοβολταϊκός σταθμός Αχαρνών Αττικής
ΕΥΔΑΠ, Φωτοβολταϊκός σταθμός Αχαρνών Αττικής

Μικρούς Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς (ΜΥΗΣ) κατά μήκος των εξωτερικών υδραγωγείων, που μεταφέρουν νερό από τους ταμιευτήρες στα διυλιστήρια, των οποίων η ενέργεια πωλείται από την ΕΥΔΑΠ. Το νερό των υδραγωγείων εκτρέπεται σε παράπλευρο κανάλι, όπου με τη λειτουργία υδροστροβίλου, η υδραυλική ενέργεια μετατρέπεται σε μηχανική και κατόπιν μέσω γεννήτριας, σε ηλεκτρική. Ακολούθως, το νερό διοχετεύεται ξανά στο κεντρικό υδραγωγείο, συνεχίζοντας τη ροή του.

Συγκεκριμένα, οι σε λειτουργία ΜΥΗΣ είναι οι εξής:

ΕΥΔΑΠ, μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός Ευήνου
ΕΥΔΑΠ, μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός Ευήνου
  • ΜΥΗΣ Ελικώνα ισχύος 650 kW και προβλεπόμενης ετήσιας παραγωγής ενέργειας 5.000.000 kWh.
  • ΜΥΗΣ Ευήνου ισχύος 820 kW και προβλεπόμενης ετήσιας παραγωγής ενέργειας 4.000.000 kWh.
  • ΜΥΗΣ Κιθαιρώνα ισχύος 1200 kW και προβλεπόμενης ετήσιας παραγωγής ενέργειας 5.730.000 kWh.
  • ΜΥΗΣ Κίρφης ισχύος 760 kW και προβλεπόμενης ετήσιας παραγωγής ενέργειας 5.860.000 kWh.
  • ΜΥΗΣ Μάνδρας ισχύος 630 kW και προβλεπόμενης ετήσιας παραγωγής ενέργειας 4.900.000 kWh.

Το 2022, η συνολική παραγωγή ενέργειας από τους ανωτέρω ΜΥΗΣ ανήλθε σε 18.972.099 KWh, περίπου 8% υψηλότερη από το έτος 2021 (17.515.903 kWh).

Πρέπει να τονίσουμε ότι η παραγόμενη από τους ΜΥΗΣ ενέργεια είναι απόλυτα συναρτώμενη από το εύρος των ασταθειών του δικτύου της ΔΕΗ, καθώς επίσης και από τις καιρικές συνθήκες, αλλά και τις προκύτπουσες βλάβες του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων. 

Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό στο ΚΕΛ Ψυττάλειας, εγκατεστημένο στον αγωγό εκροής, που λειτουργεί από το 2015 και του οποίου η ιδιοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας φτάνει τα 2.180.239 kWh το 2022 με την αντίστοιχη τιμή το 2021 να είναι στα ίδια περίπου επίπεδα. Η ενέργεια ιδιοκαταναλώνεται. Η διακύμανση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τη μονάδα αυτή στον αγωγό εκροής του ΚΕΛ Ψυττάλειας οφείλεται στην ετήσια μεταβολή της παροχής των λυμάτων.

ΕΥΔΑΠ, ΚΕΛ Ψυττάλειας, Αποθήκευση Βιοαερίου σε αεριοφυλάκια
ΕΥΔΑΠ, ΚΕΛ Ψυττάλειας, Αποθήκευση Βιοαερίου σε αεριοφυλάκια

Διάγραμμα με την ετήσια παραγωγή ενέργειας των 5 ΜΥΗΣ και του υδροηλεκτρικού εξόδου του ΚΕΛΨ

ΕΥΔΑΠ, Συνολική ετήσια παραγωγή ενέργειας από Μικρούς Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς
ΕΥΔΑΠ, Συνολική ετήσια παραγωγή ενέργειας από Μικρούς Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς

Βιοαέριο

Το βιοαέριο που παράγεται στους χωνευτές του ΚΕΛ Ψυττάλειας χρησιμοποιείται ως καύσιμο:
•    Στη μονάδα θερμικής ξήρανσης της αφυδατωμένης ιλύος
•    Στο λεβητοστάσιο της μονάδας χώνευσης για θέρμανση της ιλύος 
•    Στη μονάδα ατμοπαραγωγής για παραγωγή ατμού (για τη μονάδα θερμικής υδρόλυσης της ιλύος).
•    Σε μηχανές εσωτερικής καύσης για συμπαραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας (ΣΗΘΕ)
•    Στους αναγεννώμενους Θερμικούς Οξειδωτές (RTO) επεξεργασίας των καυσαερίων της μονάδος ξήρανσης 

Στο ΚΕΛ Μεταμόρφωσης το βιοαέριο των χωνευτών αξιοποιείται προς το παρόν μόνο ως θερμική ενέργεια, αλλά σχεδιάζεται η εγκατάσταση μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας (ΣΗΘΕ), ώστε να γίνεται πλήρης ενεργειακή αξιοποίηση του παραγόμενου βιοαερίου.

Η ανακτώμενη θερμική ενέργεια του βιοαερίου ΚΕΛ Ψυττάλειας για το 2022 είναι 97.200 MWh και του ΚΕΛ Μεταμόρφωσης 2.810 MWh. Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγει το βιοαέριο στο ΚΕΛ Ψυττάλειας είναι 22.514 MWh.

Οι δραστηριότητες αυτές κατατάσσουν την ΕΥΔΑΠ ως την Εταιρεία που πρωταγωνιστεί στην εγχώρια αγορά κυκλικής οικονομίας, βάζοντας στο επίκεντρο της στρατηγικής της την προστασία του περιβάλλοντος.

sofokleousin.gr

Related Articles

Back to top button