ENERGYWORLDΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΔΕΣΦΑ: Συμφόρηση στον αγωγό υψηλής πίεσης αερίου της χώρας

Την ανάγκη αύξησης της δυναμικότητας μεταφοράς φυσικού αερίου του κεντρικού αγωγού της χώρας, επισημαίνει ο Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ).

Στο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης για την περίοδο 2023-2032 που έδωσε σε δημόσια διαβούλευση ο ΔΕΣΦΑ, τονίζεται ούτε λίγο ούτε πολύ πως το υφιστάμενο σύστημα του αγωγού υψηλής πίεσης δεν σηκώνει περισσότερο αέριο.

Και ιδίως με τη σχεδιαζόμενη ανάπτυξη των τεσσάρων νέων πλωτών μονάδων αποθήκευσης και αερίοποίησης LNG η δυναμικότητα εισαγωγών αερίου μπορεί να αυξηθεί σημαντικά περαιτέρω. Πρόκειται για τα FSRUs στην Αλεξανδρούπολη, στο Βόλο, την Κόρινθο και τη Θεσσαλονίκη.

Επί της ουσίας ο Διαχειριστής προτείνει ως λύση την κατασκευή ενός αγωγού παράλληλου με τον υφιστάμενο που ξεκινά από την Κομοτηνή και καταλήγει στο Πάτημα Κορίνθου.

Ο ΔΕΣΦΑ περιγράφει τα προβληματικά σημεία του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ).

«Τα εσωτερικά σημεία συμφόρησης στο ελληνικό ΕΣΦΑ περιορίζουν το δυναμικό εισαγωγών από υφιστάμενα και μελλοντικά σημεία εισόδου», σημειώνει ο Διαχειριστής και γίνεται πιο συγκεκριμένος: «Για παράδειγμα, το δυναμικό εισαγωγών του TAP στην Ελλάδα περιορίζεται σε σχεδόν 1,5 bcma, (εκ των οποίων 0,5bcma σήμερα εξάγεται στη Βουλγαρία), δηλαδή λιγότερο από το ήμισυ του πλήρους δυναμικού εισαγωγών από το TAP στο ελληνικό ΕΣΦΑ»

Και το δεύτερο προβληματικό σημείο είναι:

«Η μικρή διάμετρος του αγωγού Καρπερή-Κομοτηνή περιορίζει στο μηδέν την αδιάλειπτη εξαγωγική δυναμικότητα από το ελληνικό ΕΣΦΑ στον IGB, καθώς η διαθέσιμη τεχνική δυναμικότητα έχει ήδη αποδοθεί και δεσμευτεί από τους υφιστάμενους καταναλωτές».

Μικρή ανάσα θα δοθεί με την εν εξελίξει κατασκευή του νέου σταθμού συμπίεσης στην Κομοτηνή που «θα επιτρέψει στον IGB να παραλαμβάνει LNG από το νέο FSRU στην Αλεξανδρούπολη, μέχρι την πλήρη δυναμικότητα του IGB (5 bcma), αλλά χωρίς την επέκταση της δυναμικότητας του αγωγού Καρπερής-Κομοτηνής, η δυναμικότητα αυτή δεν θα είναι διαθέσιμη σε κανέναν άλλο Χρήστη του ΕΣΦΑ», περιγράφει ο ΔΕΣΦΑ.

Σύμφωνα με τον ΔΕΣΦΑ απαιτούνται πρόσθετες επενδύσεις στο ελληνικό σύστημα φυσικού αερίου:

Οι επενδύσεις αυτές θα αυξήσουν την δυναμικότητα του ελληνικού συστήματος φυσικού αερίου να μεταφέρει ποσότητες φυσικού αερίου (κυρίως LNG) από την ελληνική επικράτεια προς τις βόρειες γειτονικές χώρες και την Ιταλία και θα επιτρέψουν την εκμετάλλευση του ενδιαφέροντος για ροές διαμετακόμισης μέσω της Ελλάδας, κάτι το οποίο η αγορά φυσικού αερίου εκφράζει σήμερα εκ των πραγμάτων με διάφορους τρόπους.

Ο Διαχειριστής προτείνει την κατασκευή νέων έργων:

Αγωγός Καρπερής – Κομοτηνής
Το πρώτο είναι o «Διπλασιασμός του κλάδου υψηλής πίεσης Καρπερή-Κομοτηνή» (290 εκατ. ευρώ).

Πρόκειται για ένα έργο που στοχεύει στην παροχή αδιάλειπτης δυναμικότητας από το Εικονικό Σημείο Συναλλαγών (ΕΣΣ) σε όλα τα Σημεία Εξόδου του συγκεκριμένου κλάδου και από όλα τα Βορειοανατολικά Σημεία Εισόδου σε όλα τα Σημεία Εξόδου του κλάδου.

Το προτεινόμενο έργο αφορά στην κατασκευή ενός αγωγού 30 ιντσών, 215 χιλιομέτρων 100% συμβατού με υδρογόνο παράλληλου με το υφιστάμενο δίκτυο από την Καρπερή έως την Κομοτηνή.

Ο σχεδιασμός του εν λόγω έργου βασίστηκε στο στόχο να καταστεί δυνατή η αδιάλειπτη (firm) δυναμικότητα έως 3bcma στο ΕΣΦΑ για εξαγωγή στον IGB, η μέγιστη δυναμικότητα του οποίου φτάνει τα 5bcma, αξιοποιώντας επίσης τη λειτουργία του σταθμού συμπίεσης στην Κομοτηνή , καθώς και για πρόσθετη εγχώρια κατανάλωση και προμήθεια.

Αγωγός Πάτημα – Λιβαδειά
Το δεύτερο έργο είναι ο «Διπλασιασμός του κλάδου υψηλής πίεσης Πάτημα – Λιβαδειά» (140 εκατ. ευρώ) το οποίο αποσκοπεί κυρίως στην παροχή αδιάλειπτης δυναμικότητας στους χρήστες του Πλωτού Σταθμού Αποθήκευσης και Αεριοποίησης (FSRU) της Διώρυγα Gas και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να υλοποιηθεί υπό την προϋπόθεση της Τελικής Επενδυτικής Απόφασης της Διώρυγα Gas.

Το έργο περιλαμβάνει τον διπλασιασμό περίπου 100 χιλιομέτρων του κύριου αγωγού Υψηλής Πίεσης του ΕΣΦΑ με έναν 100% συμβατό αγωγό με υδρογόνο , διαμέτρου 30 ιντσών, από τα Μέγαρα μέχρι τη Λιβαδειά, όπως ενδεικτικά φαίνεται στον παρακάτω χάρτη.

Στόχος του έργου είναι η μείωση της πτώσης πίεσης στον κύριο αγωγό, όταν η ροή του φυσικού αερίου είναι από το Νότο προς το Βορρά, αυξάνοντας το επίπεδο πίεσης στην ανάντη πλευρά του Συμπιεστή της Αμπελιάς.

Αγωγός Λειβαδιά – Καρπερή
Το τρίτο έργο που προτείνει ο Διαχειριστής είναι ο δπλιασασμός του κλάδου υψηλής πίεσης Λειβαδιά – Καρπερή με την κατασκευή παράλληλα και αναγκαίων συμπιεστών.

To έργο αποτελείται από τα παρακάτω υποέργα:

• Κλάδος Υψηλής Πίεσης Καρπερής-Λειβαδίας (340 χλμ., αγωγός 30 ΄΄)

• Αναβάθμιση προγραμματισμένου Συμπιεστή στην Αμπέλια (προσθήκη ισχύος έως 12 MW)

• Αναβάθμιση Συμπιεστή στη Ν. Μεσημβρία (προσθήκη ισχύος έως 21 MW)

• Νέος Συμπιεστής στον ανατολικό κλάδος (εκτιμώμενη ισχύς έως 18MW)

Το έργο μπορεί να υλοποιηθεί σε πλήρως επεκτάσιμη, αρθρωτή και σταδιακή βάση για περαιτέρω αξιολόγηση μετά το αποτέλεσμα του market test, το οποίο ο ΔΕΣΦΑ θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο του 2023, για την αξιολόγηση των αιτημάτων νέας δυναμικότητας.

Και, στο πλαίσιο αυτό, το συγκεκριμένο έργο θα μπορούσε επίσης να λειτουργήσει ως παράγοντας διευκόλυνσης για περαιτέρω αιτήματα για δεσμεύσεις δυναμικότητας στα Σημεία Διασύνδεσης μεταξύ του ελληνικού ΕΣΦΑ και των γειτονικών συστημάτων, δηλαδή τον TAP, τον IGB ή τις γειτονικές χώρες. Για το σκοπό αυτό, οι προδιαγραφές του έργου θα οριστικοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση του market test, που αναμένεται στις αρχές του 2024.

Κύριος στόχος του έργου είναι η εξάλειψη όλων των σημείων συμφόρησης του υφιστάμενου συστήματος παρέχοντας αδιάλειπτη πρόσβαση στο Ελληνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου, στα διασυνδεδεμένα δίκτυα και στις γειτονικές χώρες.

Η δυνητική μέγιστη αύξηση της δυναμικότητας του ΕΣΜΦΑ ανά κλάδο, μετά την υλοποίηση του έργου, παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί. Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι αγωγοί του έργου θα κατασκευαστούν επίσης ως 100% συμβατοί με υδρογόνο.

Ως εκ τούτου, αυτό το έργο θα χρησιμεύσει στο μέλλον ως μέρος της αναμενόμενης ευρωπαϊκής «ραχοκοκαλιάς» υδρογόνου.

Το δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης
Συνολικά το νέο Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης 2023-2032 περιλαμβάνει έργα με προβλεπόμενο προϋπολογισμό ύψους 1,27 δισ. ευρώ, από τα οποία το ποσό των 458 εκατ. ευρώ αντιστοιχεί σε νέα έργα, ενώ τα υπόλοιπα αντιστοιχούν σε εκείνα που έχουν ήδη εγκριθεί στο ΠΑ 2022- 2031, επικαιροποιημένα ως προς το χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό.

Από τα νέα αυτά έργα, 13 εκατ. ευρλω αντιστοιχούν σε βελτιώσεις, εκσυγχρονισμό και συντήρηση του ΕΣΦΑ, ενώ 430 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε νέα έργα που δημιουργούν νέα δυναμικότητα στο σύστημα.

ot.gr

Related Articles

Back to top button